Základní informace o zpracování vašich osobních údajů

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Mladá ODS z. s., (dále jen jako “mODS”). V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 1. e-mailové adresy michal.chladek@mladaods.cz,
 2. telefonicky na +420 608 615 041,
 3. datovou schránkou ID j7i82v2 nebo
 4. písemně na adrese sídla spolku, Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci mODS jsou příslušní zaměstnanci a osoby uvedené ve vnitřních předpisech mODS, do kterých můžete nahlédnout v sídle mODS. Pro účely zajištění chodu intranetu Moje ODS a jeho správy jsou Vaše osobní údaje předávány externí IT společnosti.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

mODS zpracovává Vaše osobní údaje, které jsi jí poskytl(a) v souvislosti s žádostí o členství v mODS, a dále pak osobní údaje a informace, které jste jí poskytl(a) v rámci výkonu svého členství, a to zejm. jejich uvedením na přihlášce do mODS, v intranetu Moje ODS, v rámci výkonu funkce některého z orgánů mODS nebo při své účasti na jeho zasedání, v rámci své účasti na událostech pořádaných mODS nebo jejími podporovateli, jakož i ostatní osobní údaje, které mODS získala v souladu s platnými právními předpisy. Bude se jednat zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, povolání, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

mODS zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 1. zajištění výkonu Vašich práv člena mODS podle článku 4 odst. 2 Stanov mODS ve znění účinném ode dne 10. 4. 2024, jejichž plné znění je k dispozici zde, (dále jen „Stanovy“), tj. zejm. Vašeho práva účastnit se regionálních a celostátních sněmů, volit orgány regionální buňky mODS a být volen(a) do všech orgánů spolku, být pravidelně informován(a) o přijatých usneseních a politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se spolku,
 2. zajištění kontroly plnění Vašich povinností člena mODS podle článku 3 odst. 13 Stanov v souladu s platnými právními předpisy,
 3. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života mODS,
 4. evidence členské základny,
 5. naplnění hlavních cílů a úkolů mODS stanovených v článku 2 Stanov,
 6. výkonu práv, kterém ODS přiznávají obecně závazné právní předpisy,
 7. plnění povinností, které mODS ukládají obecně závazné právní předpisy,
 8. pro účely, ke kterým jste mODS udělil(a) nebo v budoucnu udělíte souhlas (může se jednat kupř. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, atd.).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) podle bodů i. až v. je skutečnost, že jste členem mODS a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem mODS, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby.

V rozsahu uvedeném výše pod body vi. a vii  je  zpracování Vašich osobních údajů založeno obecně závaznými právními předpisy.

Pro ostatní účely a způsoby zpracování je právním základem zpracování Váš výslovný souhlas. V tomto rozsahu je souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, omezit jen na některý účel či účely zpracování anebo účely zpracování rozšířit.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

Zapoj se do Mladé ODS! Stačí jen kontaktovat zástupce z Tvého regionu.

Anebo se rovnou zaregistruj prostřednictvím on-line přihlášky. PŘIDEJ SE